मौजुदा सुची (Standing List ) दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना