लिफ्टिंग प्रविधिको प्रयोग गरी त्रिशुली नदिबाट खानेपानिको सप्लाई | (लेवाटार, वडा नं.४, इ.गा.पा.)

आर्थिक वर्ष: