नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारीहरुले बिदा माग गर्न भर्ने फाराम | ७६/७७ 12/02/2019 - 16:17 उपलब्ध छैन
योजना अनुगमन प्रतिवेदन फारम ७४/७५ 05/07/2019 - 11:37 उपलब्ध छैन
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्र ७५/७६ 04/26/2019 - 12:53 उपलब्ध छैन
बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्र ७५/७६ 04/26/2019 - 12:46 उपलब्ध छैन
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र ७५/७६ 04/26/2019 - 12:44 उपलब्ध छैन
जन्म दर्ता प्रमाण पत्र ७५/७६ 04/26/2019 - 12:42 उपलब्ध छैन