प्र.अ. बैठक एबम् IEMIS सम्बन्धी तालीममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (श्री इच्छाकामना गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पुर्ण विद्यालयहरु । )

आर्थिक वर्ष: