सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

 1. सक्कल कागजात पेश गर्न हुन |

  Image:
 2. मौजुदा सुची (Standing List ) दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना |

  Image:
 3. वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

  Image:
 4. आ.व.२०७६/०७७ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल संकलन गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना |

  Image:
  ,
 5. बृस्तित जानकारीको लागि www.bolpatra.gov.np/egp मा login गरी हेर्नुहोला |

  Image: