सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

 1. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसारको फोहरमैला ब्यवस्थापन तथा सेवाशुल्क सङ्कलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना |

  Image:
 2. आ.व २०७६ /०७७ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना |

  Image:
 3. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

  Image:
 4. Invitation For Sealed Bids.

  Image:
 5. आ.व.२०७६/०७७ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दर भाउपत्र आव्हानको  सूचना |

  Image: