प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

आयश्रोत प्रमाणित गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु ।

१. घर भाडाको आय भएमा घर भाडाको सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि|

२. व्यवसाय तथा कृषि व्यवसायबाट आम्दानी प्रमाणित गर्न यस गा.पा. मा अनिवार्य दर्ता हुनु पर्नेछ तथा आम्दानी अडीट रिपोर्ट बमोजिम गरिनेछ  | तसर्थ यस . गा.पा मा दर्ता भएको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र अडिट रिपोर्टको प्रतिलिपि निवेदनको साथ पेश गर्नुपर्नेछ |

Pages