FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०८०।८१ को वित्तीय प्रगति सार्वजानिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ८०/८१ Tuesday, July 9, 2024 - 16:09 PDF icon jpg2pdf (41).pdf
आ.व २०७९।८० को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ८०/८१ Thursday, January 11, 2024 - 12:53 PDF icon आ व २०७९।८० को वार्षिक समीक्षा.pdf
आय व्पय विवरण पठाइएको ८०/८१ Monday, January 8, 2024 - 11:33 PDF icon आय व्यय विवरण पठाइएको.pdf
वित्तीय प्रतिबेदन ७९/८० Tuesday, July 25, 2023 - 17:37 PDF icon वित्तिय प्रतिवेदन २७५.pdf, PDF icon वित्तिय प्रतिवेदन २७२.pdf
आ.व २०७९/८० आय व्यय विवरण ७९/८० Tuesday, July 25, 2023 - 17:25 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
म ले प फा नं २७५ वित्तीय प्रगति मिति २०७९/०४/०१ देखि २०७९/११/३० ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 13:31 PDF icon म ले प फा नं २७५.pdf
म ले प फा नं २७२ वित्तीय प्रगति मिति २०७९/०४/०१ देखि २०७९/११/३० ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 13:30 PDF icon म ले प फा नं २७२.pdf
आय ब्ययको विवरण मिति २०७९/०४/०१ देखि २०७९/११/३० ७९/८० Wednesday, April 12, 2023 - 13:24 PDF icon आय ब्ययको विवरण.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2078/079 ७८/७९ Wednesday, February 1, 2023 - 11:42 PDF icon progress report - 2078-79.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Powerpoint presentation pdf 2077/078 ७७/७८ Thursday, February 3, 2022 - 00:00 PDF icon progess 077.078.pdf

Pages