ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्नको आँगनमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 10:52 PDF icon Kitab3.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:52 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:50 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:47 PDF icon तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:46 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/25/2020 - 22:59 PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि इ.गा.पा.pdf
तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 00:00 PDF icon तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत ) ७६/७७ 04/21/2020 - 16:43 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत )
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ छैटौ गाउँ सभाबाट संसोधन गरिएको ७६/७७ 03/19/2020 - 23:55 PDF icon १. आर्थिक एेन २०७६ 2.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/17/2020 - 15:29 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages