ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/25/2020 - 22:59 PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि इ.गा.पा.pdf
तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 00:00 PDF icon तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत ) ७६/७७ 04/21/2020 - 16:43 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत )
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ छैटौ गाउँ सभाबाट संसोधन गरिएको ७६/७७ 03/19/2020 - 23:55 PDF icon १. आर्थिक एेन २०७६ 2.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/17/2020 - 15:29 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
इच्छाकामना मेला महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/17/2019 - 18:34 PDF icon मेला महेात्सव कार्यविधि.pdf
अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/25/2019 - 16:01 PDF icon अनु गमन तथा मुल्यांकन २०७५.pdf
शिक्षक छनौट परिक्षा संचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 04/25/2019 - 15:16 PDF icon शिक्षक छनौट परीक्षा कार्यविधि २०७५.pdf
शिक्षा ऐन ७४/७५ 05/03/2018 - 00:00 PDF icon सिक्षा ऐन.pdf