गाउँपालिकको गौरवको आयोजना गाउँपालिका प्रशासकीय भवनको ढलान निर्माण कार्य ।

आर्थिक वर्ष: