बोलपत्र स्विकृतिको आशयको सूचना !!! इनारपानी खानेपानी लिफ्टिङ