बोलपत्र स्विकृतिको आशयको सूचना !!!ज्यानदाला खानेपानी लिफ्टिङ