बोलपत्र स्विकृतिको आशयको सूचना !!!ढुङ्ग्रे खानेपानी लिफ्टिङ