बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०७।२६